Behandling

KRÆFTENS STADIER

Når lægen har konstateret, at du har lungekræft, skal du igennem forskellige tests og undersøgelser, der skal vise, hvor udbredt sygdommen er.
Undersøgelserne fører til en stadieinddeling af kræften, der guider lægerne til at planlægge det bedst mulige videre forløb. Stadierne benævnes I-IV (1-4), hvoraf IV er det mest alvorlige stadie. Kræftens stadie er med til at afgøre, hvilke typer af behandling, du som patient kan få tilbudt.

Foruden de 4 stadier kan lungekræft opdeles i 3 undergrupper, som giver forskellige behandlingsmuligheder:

LOKALISERET LUNGEKRÆFT

Stadie I-II
Dette er det tidlige stadie af lungekræft, hvor kræftknuden er lille og ikke har spredt sig til andre dele af kroppen. Her vil behandlingen typisk bestå af en kirurgisk fjernelse/operation for at fjerne kræftknuden. Operationen kan følges op med efterbehandling (også kendt som adjuverende behandling) i form af strålebehandling eller medicinsk behandling. Ved tidlige stadier uden mulighed for operation vil du typisk få tilbudt strålebehandling.

LUNGEKRÆFT MED LOKAL SPREDNING

Stadie III
Her har kræften spredt sig til de omkringliggende lymfeknuder eller det omgivende lungevæv, og det vil typisk ikke være muligt at operere. Derimod kan kemoterapi og strålebehandling, kombineret eller hver for sig, være en mulighed. Din almene tilstand og din lungefunktion er desuden med til at afgøre valget af behandling. Behandlingen kan gives med helbredende sigte, men pga. risiko for tilbagefald er tæt opfølgning vigtig.

LUNGEKRÆFT MED METASTASER

Stadie IV
Her er kræften i et mere fremskredent stadie og har spredt sig til lymfeknuder i flere områder eller andre dele af kroppen. Lungekræft med metastaser behandles med kemoterapi, immunterapi og/eller en målrettet behandling, hvis det er muligt. Behandlingens formål er palliation, som betyder at lindre sygdommen og forbedre livskvaliteten mest muligt. Behandlingsvalg og varighed vil afgøres ved at afveje bivirkninger mod den forventede effekt af behandlingen.

BEHANDLING FOR LUNGEKRÆFT

Behandling af lungekræft er i positiv udvikling, og levetiden forbedres år for år. Nye behandlingsmuligheder kommer løbende til, og lægerne bliver bedre og bedre til at behandle forskellige former for lungekræft.
Se videoen nedenfor for en kort introduktion til de forskellige behandlingsmuligheder. I næste afsnit finder du en mere detaljeret gennemgang af de enkelte typer af behandling.

BEHANDLINGSMULIGHEDER

Operation (kirurgi)
Operation tilbydes ca. hver fjerde lungekræftpatient. Operationen bliver tilpasset efter, hvor i lungen kræftknuden sidder, og hvor hurtigt kræften udvikler sig. Det er forskelligt fra person til person, hvor meget af kræftknuden, det er muligt at fjerne. I nogle tilfælde kan det derfor blive nødvendigt at fjerne hele den lungelap, hvor knuden befinder sig. Dette kaldes en lobektomi. Operationen kan enten foregå ved en kikkertoperation, eller gennem en mindre åbning mellem to ribben, alt efter kræftknudens placering i lungen.
Kemoterapi
Kemoterapi benyttes i behandlingen af lungekræft i flere forskellige stadier. I de tidlige stadier kan der gives kemoterapi som efterbehandling til en operation. Dette kaldes for adjuverende behandling. Når kemoterapi gives i de tidlige stadier, vil intentionen være at helbrede dig. Ved stadier, der er mere fremskredne, med forskellige former for spredning, og hvor operation måske ikke er muligt, kan kemoterapi i kombination med strålebehandling være en mulighed. Ved lungekræft, der har spredt sig med metastaser, indgår kemoterapi ofte som en del af den medicinske behandling. Her kan kemoterapi gives alene eller i kombination med immunterapi. Når kemoterapi gives i de sene stadier af lungekræft, er formålet at forlænge den tid, du kan leve med din kræftsygdom, og at forbedre din livskvalitet.
Kemoterapi kan bestå af et eller flere stoffer. Behandlingen gives som regel i en afgrænset periode i såkaldte behandlingsserier. Du vil typisk få kemoterapien via et drop i armen.
Strålebehandling
Strålebehandling kan bruges ved tidlige stadier af ikke-småcellet lungekræft uden spredning med metastaser, hvor lægerne vurderer, at operation ikke er en mulighed. Når strålebehandling gives i kræftens tidlige stadier, vil intentionen ofte være at helbrede dig.
Strålebehandlingen består her af højdosis røntgenstråler, kaldet stereotaktisk strålebehandling. Strålerne kan rettes direkte mod kræftknuden med meget høj præcision og fra flere forskellige vinkler. Ved at koncentrere strålingen specifikt mod kræftcellerne, skånes det omkringliggende raske væv. Højdosis strålebehandling gives over nogle få gange, i modsætning til traditionel stråleterapi der typisk gives gennem en længere periode.
Ved mere fremskredne stadier af ikke-småcellet lungekræft kan strålebehandling bruges som symptomlindrende og potentielt livsforlængende behandling.
Immunterapi
Immunterapi er en nyere form for medicinsk behandling, som kan tilbydes til forskellige fremskredne stadier af ikke-småcellet lungekræft. Tidligere var det kun muligt at blive behandlet med kemoterapi ved fremskreden sygdom, men det seneste årti har nye typer af behandlinger ændret dette billede.
Hvad er immunterapi?
Immunterapi er en såkaldt specialiseret kræftbehandling. Behandlingen hjælper din krops immunforsvar med at opdage kræftcellerne og derefter angribe cellerne. Du vil typisk få immunterapi via et drop i armen. Behandlingen gives gennem en længere periode, typisk med 3-6 uger mellem hver behandling.
Hvordan virker immunterapi?
Immunterapi til behandling af ikke-småcellet lungekræft virker ved, at immunsystemet aktiveres til selv at angribe kræftcellerne. Immunsystemet vil normalt opdage syge eller fremmede celler i kroppen og ødelægge dem. Kræftcellerne benytter imidlertid forskellige mekanismer til at undslippe immunforsvaret. Dette kan fx være ved at udsende et signalstof, som kan hæmme immunforsvaret i at bekæmpe kræftsygdommen.
Immunterapi består af såkaldte antistoffer, der målrettet hæmmer signalstoffet fra kræftcellerne, og derved kan immunforsvaret nu aktivt bekæmpe kræftsygdommen.
Hvem kan blive behandlet med immunterapi?
For at vurdere om immunterapi vil være relevant for dig som patient, vil lægerne foretage en vævsprøve i form af en biopsi. Dette kaldes også gen- eller biomarkør-testning. Testresultaterne viser, om kræftcellerne potentielt kan være modtagelige overfor medicinen. Prøven viser i hvor høj grad netop din kræftsygdom gør brug af signalstoffet til at hæmme immunforsvaret. Jo mere kræften benytter sig af signalstoffet, jo større er chancen for, at medicinen vil virke. Hos ca. 35 % af patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft er kræftcellerne særligt følsomme overfor immunterapi.
Målrettet behandling
Mange års forskning har ført til udviklingen af flere typer såkaldte målrettede behandlinger. Målrettet behandling kan også kaldes targeteret terapi, personlig medicin eller skræddersyet behandling. Området vokser kraftigt i disse år, og nye behandlinger kommer løbende til. Det kan derfor være svært som patient eller pårørende at følge med og at få en ordentlig forståelse af behandlingsområdet. Herunder følger en gennemgang af, hvad begrebet målrettet behandling dækker over.
Hvad er målrettet behandling?
Målrettet behandling tager udgangspunkt i biologien bag den enkelte kræftsygdom, og hvordan den udvikler sig. Når kræft udvikler sig, vil kræftcellerne tilegne sig metoder til at vokse uhæmmet og derved blive til en kræftsygdom. Dette sker gennem genmutationer i cellernes DNA.
Inden for en diagnose som lungekræft kan forskellige patienter have forskellige mutationer, hvilket gør den enkelte kræftsygdom meget kompleks. Den øgede viden om disse mutationer har givet mulighed for at behandle kræften mere specifikt ved at ramme de enkelte kræftfremmende mutationer direkte. Målrettet behandling rammer og ødelægger dermed nogle af de mekanismer, som gør netop denne type af lungekræft i stand til at vokse og sprede sig. Målrettet behandling vil ofte blive givet som piller, også kaldet tablet-behandling.
Hvordan virker målrettet behandling?
Målrettet behandling er designet til at sætte en stopper for de specifikke egenskaber, kræftcellerne har tilegnet sig for at vokse og sprede sig ukontrolleret. Det kan fx være ved at blokere visse overflade-proteiner på kræftcellerne eller stoppe vækstsignaler fra at komme frem til kræftcellerne.
Målrettet behandling adskiller sig altså fra andre typer behandlinger som fx kemoterapi ved at ramme kræftcellerne specifikt på de punkter, der har sat kræften i gang. Eftersom de normale celler ikke har en kræft-fremmende genmutation, påvirkes disse ikke på samme måde som de syge celler.
Hvem kan få målrettet behandling?
Stort set alle patienter med lungekræft vil blive testet for mutationer, der potentielt kan behandles målrettet. Dog er det stadig kun en mindre gruppe af patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft, der vil blive tilbudt en målrettet behandling.
Læs mere om undersøgelser her